Zasada antydyskryminacyjna

Podstawowe zasady klauzuli antydyskryminacyjnej

„Niniejszym, w imieniu własnym i Fundacji Wsparcie deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności”. 

 Prezes Fundacji Wsparcie

                Agata Anusiewicz