Statut

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wsparcie”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Agatę Anusiewicz c. Stanisława i Hanny, zamieszkałą w Warszawie, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A nr 1611/2014 przez notariusz Monikę Bocian w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Ludwika Kondratowicza nr 25, działa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju.

2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji.

§ 7

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Zdrowia.

§ 8

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

* * *

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:

1) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym,

2) tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

3) pobudzenie aktywności seniorów w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej,

4) ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego,

5) działalność charytatywna,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

7) pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym , tworzeniu więzi rodzinnej,

8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

9) prowadzenie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania,

10) udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

§ 11

1. Fundacja zrealizuje cele nieodpłatnie poprzez:

a) wszelką pomoc materialną i niematerialną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

b) działania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, psychoprofilaktyczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne, szkoleniowe na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych i seniorów,

c) zapewnienie pomocy socjalnej dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym i seniorom wywodzących się z ubogich, patologicznych środowisk, będących w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych, która pomoże im w samodzielnym i aktywnym funkcjonowaniu w społeczeństwie

d) wszelką pomoc, a w szczególności: psychologiczną, prawną, fizyczną, materialną, niematerialną, rehabilitacyjną poprzez dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, zakupu leków, środków pielęgnacyjnych, szkolenia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (m.in. dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym, chorym, starszym),

e) współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działań lub w zakresie osiągania celów fundacji z terenu Polski,

f) prowadzenie działań w sposób stacjonarny dzienny i całodobowy i w środowisku otwartym – w terenie,

g) zatrudnianie do realizacji swych zadań realizatorów w tym specjalistów oraz korzystanie z pomocy wolontariuszy,

h) organizowanie imprez, spotkań, imprez turystycznych,

i) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom poprzez grupy samopomocowe, grupy wsparcia, usługi wspomagające rodzinę, jak informacja,doradztwo, poradnictwo,

j) sprawowanie opieki domowej w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i rehabilitacji,

k) opieka nad rodzinami i bliskimi osób przewlekle chorych,

l)organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych,

m)współpracę ze środkami masowego przekazu,

n) utworzenie i prowadzenie, telefonu informacyjnego, internetowego centrum dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia,

o) organizowanie szkoleń, warsztatów,

p) ochronę i promocję zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka, pomoc w rożnych formach osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

q) prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych promujący zdrowy styl życia,

r) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji oraz prowadzenie serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy,

s) organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji,

t) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym,

u) dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów wypoczynkowo-terapeutycznych dzieci i młodzieży,

v) dofinansowanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego.

w) zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki zdrowotnej,

x) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

y) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Fundacja zrealizuje cele odpłatne poprzez: 

a) organizowanie i świadczenie całodobowych usług zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej osobom starszym lub chorym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego w formie opieki domowej,

b) organizowanie i świadczenie dziennych usług zaspokajania codziennych potrzeb życiowych opieki higienicznej i rehabilitacji osobom starszym lub chorym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego w formie domowej,

c) świadczenie usług psychologicznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom dorosłym, seniorom i osobom z zaburzeniami psychicznymi,

d) świadczenie usług porządkowych dla osób starszych lub chorych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i innym,

e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

f) organizowanie warsztatów, szkoleń, dyskusji, konferencji, oraz innych form przekazywania wiedzy,

g) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,

h) organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, sanatoriów, domów opieki, wczasy itp.,

i) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

k) działalność edukacyjna i kulturalna,

l) sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaży przedmiotów darowizny na cele działalności pożytku publicznego,

m) sprzedaży przedmiotów darowizny na cele pożytku publicznego ( sprzedaż detaliczna przez internet)

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 13 

W zakresie swojej działalności Fundacja:

1. Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

* * *

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

1. Przychody Fundacji pochodzą z :

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji, subwencji oraz grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych iniemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe osoby prawne i fizyczne,

c) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,

d) zbiórek i imprez publicznych,

e) nawiązek,

f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,

g) ze sprzedaży towarów lub usług , sprzedaży darowizny ,

h) majątku ruchomego i nieruchomego.

2. Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą Fundatora, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 18

Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. Nadwyżka przychodów nad kosztami musi być przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

§ 19

Fundator może przyznać członkostwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które przyczyniły się i przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.

* * *

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 20

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.

2. Fundator, w czasie realizacji celów Fundacji, może powołać Komisję Rewizyjną Fundacji, zwaną w dalszej części Statutu „Komisją”.

* * *

Rozdział V

ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd składa się z trzech członków, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.

2. Fundator powołuje Zarząd na czas nieokreślony.

3. Fundator zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu na stanowisku Prezesa Zarządu.

4. Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

5. Umowę o pracę lub umowę zlecenie z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik umocowany przez Fundatora.

§ 22

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,

c) opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,

f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

g) opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,

h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

i)uchwalanie zmian w statucie,

j)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

§ 23

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .

§ 24

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Skarbnika – jednoosobowo.

* * *

Rozdział VI

KOMISJA

§ 25

W przypadku, gdy Fundator powoła Komisję, wówczas:

1. Komisja jest organem nadzorczo – kontrolnym, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi.

2. Fundator powołuje Komisję w składzie 3 członków na trzy lata.

3. Członkowie Komisji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Komisji Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do żądania od Fundacji zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji członka Komisji Fundacji, w tym uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Fundacji.

5. Fundator, może odwołać członka Komisji w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) nienależytego wykonywania obowiązków,

c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.

6. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.

7. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

§ 26

Do kompetencji Komisji należy:

 

1. Nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:

a) sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,

c) badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem rachunkowości Fundacji.

2. Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd lub  podejmowanych z własnej inicjatywy.

* * *

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. 

§ 28

W trakcie likwidacji Fundacji w pierwszej kolejności są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

* * *

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29

Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

§ 30

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów w zakresie:

a) PKD 88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

b) PKD 81.10.Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

c) PKD 81.29.Z pozostałe sprzątanie,

d) PKD 49.39.Z postały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieskwalifikowany,

e) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

f) PKD 47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

g) PKD 47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

h) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

i) PKD 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,

j) PKD 86.90.D działalność paramedyczna,

k) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

l) PKD 87.90.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

m)PKD 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskwalifikowana,

n) PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa gdzie indziej nieskwalifikowana,

o) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nieskwalifikowane,

2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczy na działalność pożytku publicznego.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.

§ 31

W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmują członkowie Zarządu.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.