Przywrócić do świata – program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją

Opiekujesz się̨ bliskim seniorem, który ma problemy z pamięcią̨, cierpi z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych?

Twój bliski w przebiegu choroby utracił możliwość samodzielnego funkcjonowania?  Nie dźwigaj samotnie ciężaru opieki nad chorym!

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy terapeuty w swoim domu.

Skontaktuj się z nami: (48) 570 386 060 lub fundacjawsparcie@os.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


 • „Przywrócić do świata – program wsparcia dla rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej zamieszkałych w Warszawie.

 • Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne poprzez udostępnienie kompleksowej oferty wsparcia 60 chorych i 60 opiekunów w ich środowisku domowym oraz wsparcie edukacyjne dla opiekunów osób chorych na zespoły otępienne. 


 1. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały rodziny (środowiska):

 • nie objęte innymi programami pomocowymi prowadzonymi przez organizacje i instytucje

 • starsze, bezdzietne małżeństwa, niemające wsparcia w rodzinie

 • w których niepełnosprawność chorego uniemożliwia Mu poruszanie się poza miejscem zamieszkania

 • rodziny w trudnej sytuacji: np.: zły stan psychosomatyczny opiekuna uniemożliwiający właściwe sprawowanie opieki, zaawansowana demencja chorego, trudna sytuacja finansowa/mieszkaniowa, zaniedbanie osoby chorej/opiekuna, przemoc w rodzinie (wobec chorego/wobec opiekuna), problemy związane z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych przez opiekuna.

 1. Kryterium rekrutacji opiekunów do projektu będzie:

 • bezpośrednie sprawowanie opieki nad osobą starszą, która w procesie zaburzeń poznawczych lub/i zespołów otępiennych utraciła zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

 • gotowość opiekuna do wzięcia udziału w projekcie (rozumiana jako jego otwartość i zgoda na proponowane wsparcie)

 1. Kryterium rekrutacji chorych do projektu będzie:

 • występowanie zaburzeń poznawczych lub/i zespołów otępiennych

 • niesamodzielność ograniczająca poruszanie się chorego poza mieszkaniem lub w mieszkaniu,

 • oświadczenie opiekuna o niepełnosprawności chorego wynikającej z zaburzeń poznawczych lub/i zespołów otępiennych,

 • zamieszkiwanie wspólnie z opiekunem lub regularny bliski kontakt

 • zdolność chorego do uczestniczenia w oddziaływaniach zewnętrznych specjalistów (brak zachowań agresywnych, możliwość uczestniczenia w oddziaływaniach terapeutycznych, możliwość nawiązania z chorym kontaktu werbalnego lub niewerbalnego).

81 komentarzy

Dodaj komentarz