„Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencja” Praga Południe

Fundacja Wsparcie serdecznie zaprasza rodziny osób starszych, cierpiących na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeuty świadczonej w domu chorego, na dzielnicy Praga Południe. 

Skontaktuj się z nami : (48) 501 823 644 lub fundacjawsparcie@os.pl

 • „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej.

 • Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne.

 • Asystent rodzin żyjących z demencją to wyszkolony przez nas specjalista w obszarze pracy z osobami cierpiącymi na demencję: psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub terapeuta zajęciowy. Każdy z naszych specjalistów posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z chorymi.  Asystenci będą̨ pracowali pod superwizją i przy stałym wsparciu koordynatora projektu, wykorzystując specjalistyczne narzędzia terapeutyczne do pracy z chorym na  demencję i jego rodziną.

 • Praca asystenta odbywa się w środowisku rodziny, w której występują zaburzenia poznawcze lub/i zespoły otępienne. Każda z rodzin objętych projektem może wykorzystać do 80 h wsparcia asystenta w okresie od lipca do listopada 2020 r. Częstotliwość i czas trwania spotkania ustalany jest indywidualnie z rodziną, przy czym z perspektywy realizacji celów projektu ważne jest dla nas by spotkania odbywały się regularnie, np. raz w tygodniu. W ramach projektu rodziny mogą skorzystać również z dodatkowego wsparcia specjalistycznego, w zależności od potrzeb: koordynatora opieki geriatrycznej, pracownika socjalnego oraz neuropsychologa.

 • Do zadań asystenta będzie należała indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci, terapia multisensoryczna, terapia reminiscencyjna, trening orientacji w rzeczywistości, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, trening codziennych czynności) oraz indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, informacyjne, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa)

 • Asystent będzie wspierał rodzinę w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem Fundacji i właściwymi Instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

 • Rekrutacja rodzin do projektu: Do projektu zapraszamy rodziny sprawujące opiekę nad osobą starszą, niesamodzielną z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych, zamieszkujące na terenie dzielnicy Praga-Południe.

 • Kryteria formalne: – zamieszkiwanie chorego/sprawowanie opieki nad chorym na terenie dzielnicy Praga – Południe, – występowanie zaburzeń poznawczych lub/i zespołów otępiennych, – wiek 60 + przynajmniej jednego z członków rodziny uczestników projektu (chorego lub opiekuna)

 • Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: – rodziny w trudnej sytuacji: ze względu na stan zdrowia opiekuna, zaawansowanie lub burzliwy przebieg zaburzeń otępiennych chorego, ubóstwo, – starsze bezdzietne małżeństwa, – diady chory-opiekun osamotnione lub izolowane w rodzinie, – rodziny niekorzystające wcześniej z podobnych form wsparcia [opieka wytchnieniowa, wsparcie medyczno-społeczne, socjalne, opiekuńcze dla pacjentów z zespołami otępiennymi i dla ich rodzinnych opiekunów];, – niekorzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

 • Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zgoda i gotowość opiekuna do spotkań z asystentem, wspólne zamieszkiwanie opiekuna i chorego oraz zdolność chorego do udziału w zajęciach z asystentem. Nie wymagamy formalnej diagnozy medycznej chorego.

 • Zasady bezpiecznego kontaktu W związku z trwającą epidemią Sars-CoV-2 projekt asystenta realizowany będzie zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

 • Rekrutacja do projektu odbywa się zdalnie, za pośrednictwem telefonu, skype, zoom lub innego narzędzia komunikacji, ustalonego z rodziną. Z rodziną zgłoszoną do projektu kontaktuje się koordynator opieki geriatrycznej, a następnie neuropsycholog.

 • Asystent jest jedynym pracownikiem Fundacji, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodziną. Pozostali specjaliści,o ile to możliwe, kontaktują się z rodziną zdalnie, za pośrednictwem telefonu, skype, zoom lub innego narzędzia komunikacji ustalonego z rodziną.

 • Do roli asystentów zaproszeni zostali terapeuci niepracujący na co dzień w placówkach ochrony zdrowia.

 • Asystent pracuje z rodziną przy zachowaniu następujących środków bezpieczeństwa: – przed wejściem: mierzy sobie temperaturę (i jej wartość odnotowuje w karcie pracy), dezynfekuje ręce, zakłada rękawiczki i maseczkę ochronną;- w trakcie wizyty asystent obligatoryjnie pracuje w maseczce ochronnej i rękawiczkach;- po wyjściu asystent dezynfekuje wszystkie narzędzia terapeutyczne z którymi udał się do rodziny.

 • Asystent dostarcza rodzinie środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.

 • Z uwagi na trwającą epidemię dodatkowym zadaniem asystenta jest edukacja chorego dot. bezpiecznych zachowań w trakcie trwania epidemii przy wykorzystaniu dostarczonych do tego narzędzi terapeutycznych i środków ochrony osobistej a także edukacja i modelowanie bezpiecznych zachowań  jego rodziny.

Komentarze na temat “„Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencja” Praga Południe

 1. Czy coś podobnego funkcjonuje na terenie Szczecina ?super sprawa.

 2. Dzień dobry.
  Obecnie realizujemy projekt tylko na terenie Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy jesteś robotem? *