„Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencja” Praga Południe

Fundacja Wsparcie serdecznie zaprasza rodziny osób starszych, cierpiących na zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeuty świadczonej w domu chorego, na dzielnicy Praga Południe. 

Skontaktuj się z nami : (48) 501 823 644 lub fundacjawsparcie@os.pl

 • „Przywrócić do świata – asystent rodzin żyjących z demencją” jest projektem skierowanym do osób starszych, niesamodzielnych z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych oraz ich nieformalnych opiekunów, realizowanym w naturalnym środowisku osoby chorej.

 • Celem projektu jest wzrost jakości życia rodzin w których występują zaburzenia poznawcze lub zespoły otępienne.

 • Asystent rodzin żyjących z demencją to wyszkolony przez nas specjalista w obszarze pracy z osobami cierpiącymi na demencję: psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub terapeuta zajęciowy. Każdy z naszych specjalistów posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z chorymi.  Asystenci będą̨ pracowali pod superwizją i przy stałym wsparciu koordynatora projektu, wykorzystując specjalistyczne narzędzia terapeutyczne do pracy z chorym na  demencję i jego rodziną.

 • Praca asystenta odbywa się w środowisku rodziny, w której występują zaburzenia poznawcze lub/i zespoły otępienne. Każda z rodzin objętych projektem może wykorzystać do 80 h wsparcia asystenta w okresie od lipca do listopada 2020 r. Częstotliwość i czas trwania spotkania ustalany jest indywidualnie z rodziną, przy czym z perspektywy realizacji celów projektu ważne jest dla nas by spotkania odbywały się regularnie, np. raz w tygodniu. W ramach projektu rodziny mogą skorzystać również z dodatkowego wsparcia specjalistycznego, w zależności od potrzeb: koordynatora opieki geriatrycznej, pracownika socjalnego oraz neuropsychologa.

 • Do zadań asystenta będzie należała indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci, terapia multisensoryczna, terapia reminiscencyjna, trening orientacji w rzeczywistości, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, trening codziennych czynności) oraz indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, informacyjne, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa)

 • Asystent będzie wspierał rodzinę w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem Fundacji i właściwymi Instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

 • Rekrutacja rodzin do projektu: Do projektu zapraszamy rodziny sprawujące opiekę nad osobą starszą, niesamodzielną z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych, zamieszkujące na terenie dzielnicy Praga-Południe.

 • Kryteria formalne: – zamieszkiwanie chorego/sprawowanie opieki nad chorym na terenie dzielnicy Praga – Południe, – występowanie zaburzeń poznawczych lub/i zespołów otępiennych, – wiek 60 + przynajmniej jednego z członków rodziny uczestników projektu (chorego lub opiekuna)

 • Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: – rodziny w trudnej sytuacji: ze względu na stan zdrowia opiekuna, zaawansowanie lub burzliwy przebieg zaburzeń otępiennych chorego, ubóstwo, – starsze bezdzietne małżeństwa, – diady chory-opiekun osamotnione lub izolowane w rodzinie, – rodziny niekorzystające wcześniej z podobnych form wsparcia [opieka wytchnieniowa, wsparcie medyczno-społeczne, socjalne, opiekuńcze dla pacjentów z zespołami otępiennymi i dla ich rodzinnych opiekunów];, – niekorzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

 • Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zgoda i gotowość opiekuna do spotkań z asystentem, wspólne zamieszkiwanie opiekuna i chorego oraz zdolność chorego do udziału w zajęciach z asystentem. Nie wymagamy formalnej diagnozy medycznej chorego.

 • Zasady bezpiecznego kontaktu W związku z trwającą epidemią Sars-CoV-2 projekt asystenta realizowany będzie zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

 • Rekrutacja do projektu odbywa się zdalnie, za pośrednictwem telefonu, skype, zoom lub innego narzędzia komunikacji, ustalonego z rodziną. Z rodziną zgłoszoną do projektu kontaktuje się koordynator opieki geriatrycznej, a następnie neuropsycholog.

 • Asystent jest jedynym pracownikiem Fundacji, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodziną. Pozostali specjaliści,o ile to możliwe, kontaktują się z rodziną zdalnie, za pośrednictwem telefonu, skype, zoom lub innego narzędzia komunikacji ustalonego z rodziną.

 • Do roli asystentów zaproszeni zostali terapeuci niepracujący na co dzień w placówkach ochrony zdrowia.

 • Asystent pracuje z rodziną przy zachowaniu następujących środków bezpieczeństwa: – przed wejściem: mierzy sobie temperaturę (i jej wartość odnotowuje w karcie pracy), dezynfekuje ręce, zakłada rękawiczki i maseczkę ochronną;- w trakcie wizyty asystent obligatoryjnie pracuje w maseczce ochronnej i rękawiczkach;- po wyjściu asystent dezynfekuje wszystkie narzędzia terapeutyczne z którymi udał się do rodziny.

 • Asystent dostarcza rodzinie środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.

 • Z uwagi na trwającą epidemię dodatkowym zadaniem asystenta jest edukacja chorego dot. bezpiecznych zachowań w trakcie trwania epidemii przy wykorzystaniu dostarczonych do tego narzędzi terapeutycznych i środków ochrony osobistej a także edukacja i modelowanie bezpiecznych zachowań  jego rodziny.

 1. [WRGF id=5982]

81 komentarzy

Dodaj komentarz